annonse

Den største folkehelseundersøkinga nokon gong

Bli med!
Bli med!: Folkehelsekoordinator Anne Beth Njærheim oppmodar så mange som råd som vert spurde om å svara på spørsmåla i undersøkinga. Arkivfoto (Foto: )

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70.000 bømlingar og andre hordalendingar vil bli spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.

Randi Olsen

I desse dagar vert om lag 70.000 hordalendingar frå 18 år til dei eldste heimebuande inviterte til å svare på spørsmål relatert til folkehelse. Til skilnad frå ei helseundersøking skal Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018 finne ut korleis helsa er fordelt i fylket og kva faktorar som påverkar helsa lokalt. For å få svar på dette blir det stilt spørsmål om sjølvopplevd helse, om korleis du trivst, korleis du lever og korleis du opplever nærmiljøet ditt.

– Det er svært viktig at alle, eller i allfall så mange som råd, som blir med på undersøkinga her på Bømlo er med og svarar, seier folkehelsekoordinator Anne Beth Njærheim.

– Undersøkinga vil nemleg danna grunnlag for ein rapport som skal lagast, som igjen vil bli brukt til å legja til rette for at det skal bli best mogeleg for innbyggjarane å veksa opp og å bu på Bømlo. Viss det berre er nokre få som svarar, får me ikkje det grunnlaget me treng, difor er det viktig at så mange som råd er med, oppmodar ho.

Må vita korleis folk har det

– Vi vil leggje til rette for at det er god folkehelse i Hordaland, men då må vi rett og slett vite korleis folk har det. Derfor gjennomfører Hordaland fylkeskommune denne store undersøkinga saman med Folkehelseinstituttet. Om mange nok svarar, kan både fylkeskommunen og kommunane setje i gong tiltak som kan komme innbyggarane til gode og betre folkehelsa, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Hordaland første fylke med heildigital spørjeundersøking

Dei som er blitt invitert til å delta i undersøkinga, er tilfeldig trekt ut frå Folkeregisteret, men uttrekket er representativt i høve alder, kjønn og bustadkommune. Invitasjon til å delta er sendt ut anten via SMS eller e-post, alt avhengig av kva ein sjølv har lagt inn som kontaktpunkt med det offentlege. Som første fylke av Folkehelseinstituttet sine fylkesundersøkingar er spørjeskjemaet heildigitalt. Svara er sjølvsagt anonyme, og undersøkinga er godkjend av Datatilsynet.

– Slike fylkesundersøkingar er viktige for å få eit godt grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet. Vi håper at flest mogleg vil takke ja til å delta. For jo fleire som deltar, jo betre kunnskapsgrunnlag får vi, seier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Info på hordaland.no og telefonhjelp

I tilfelle nokon slit med å gjennomføre undersøkinga elektronisk er det mogeleg å ringe eit hjelpenummer for å få rettleiing. Det er òg god informasjon på nettsidene til Hordaland fylkeskommune om undersøkinga i si heilskap, men og fakta om anonymitet, kontaktinformasjon, kven som får statistikk til slutt, etc.

– For oss er det viktig at alle som blir inviterte til undersøkinga svarar. Vi har prøvd å leggje til rette for dette på ein god måte, seier prosjektleiar Aina Haugstad i Hordaland fylkeskommune.

Om dei inviterte lurer på noko er det mogeleg å sende både e-post og ringe. Det er og mogeleg å svare på spørjeskjemaet på engelsk, nynorsk og bokmål.

Folkehelsearbeidet i Hordaland

I dei seinare åra er det blitt meir og meir fokus på folkehelsearbeid. Forhold som vedkjem folkehelse, skal inn i alle planar fylkeskommunen og kommunane held hand om.

– Å leggje til rette for god folkehelse har mykje å seie for samfunnet og for helsa til den enkelte. Derfor er dette viktig, og derfor har vi stort fokus på folkehelsearbeidet i Hordaland, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Resultata frå Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018 kjem òg kommunane til gode. Dersom svarprosenten er høg nok, får dei største kommunane i Hordaland eigne rapportar. For dei mindre kommunane kjem rapportane på regionsnivå for å sikre anonymiteten. Resultata kan og bli brukt til seinare forsking.

Helse er ikkje eit individuelt val

Folkehelse handlar om forholda vi lever i; kvar og korleis vi blir fødde, veks opp, leikar, utdannar oss, arbeider og eldast. Vi blir påverka av omgjevnadene våre. Helse er derfor ikkje eit individuelt val.

– Dette ser vi tydlegast gjennom den sosiale ulikskapen som finst i helse, seier Aina Haugstad. Det er klåre samanhengar mellom kva for ressursar befolkninga har og kva for helse den har. For å kunne setje i verk gode tiltak og riktige prioriteringar, treng vi kunnskap og dokumentasjon. Det er målet med denne undersøkinga, seier Aina Haugstad.

No håpar ho at hordalendingane brukar dette høvet til å svare, slik at både fylkeskommunen og kommunane kan leggje endå betre til rette for god folkehelse i Hordaland.

randi.olsen@bomlo-nytt.no

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på bomlo-nytt.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.