Hestehandlarane gav publikum ei varm konsertoppleving

foto