No er det vedteke ei auke i talet flyktningar kommunen skal ta imot i 2022