Seks av ti sjukepleiarleiarar har vurdert å slutte

foto