Levekår sa ja til å søkja om deltaking i forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene