FHI: Kraftig auke i nye smittetilfelle den siste veka

foto