Legg opp til fleire studieplassar for spesialsjukepleiarar