Rapport peikar på utfordringar i tenester retta mot barn og unge