Hordaland fylkesting erklærte klima- og miljøkrise

foto