Koronatapa i kommunane berekna til 14 milliardar i år