Folk må rekne med høge straumprisar i heile desember