Stor tilstrøyming av flyktningar legg press på tenestene i kommunane