Ny strategi skal demme opp for barnefattigdom

foto