Turøy-ulykka er lagt bort som ingenting straffbart