Vegprosjektet på Moster vert førebels ikkje utlyst