Har starta førebuing til konkurranseutsetjing av busskontraktar