Sjømatnæringa føreslår mellombels overgangordning til ny lakseskatt

foto