Rår til at vegklage frå Finnås ikkje vert teken til følgje